10 อันดับทักษะที่สามารถถ่ายทอดได้สำหรับอาชีพในศตวรรษที่ 21

ในอินโฟกราฟิกนี้ เราจะสำรวจทักษะที่สามารถถ่ายทอดได้ที่สำคัญที่สุดที่นายจ้างทั่วโลกต้องการ  

ค้นพบทักษะที่คุณจำเป็นต้องมีเพื่อเพิ่มโอกาสที่จะได้รับการจ้างงานและเพิ่มแนวโน้มที่คุณจะก้าวหน้าในอาชีพการงาน