ข้อได้เปรียบทางด้านวิชาชีพ: BTEC กำลังสร้างข้อได้เปรียบให้กับนักศึกษาไทยที่สถาบัน เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) อย่างไร

image

ในประเทศไทย ภาคการผลิตระดับสูงกำลังเฟื่องฟู การสนับสนุนของรัฐบาลมีส่วนกระตุ้นให้เกิด ความสนใจในการเรียนรู้เฉพาะทางด้านวิศวกรรม และคนไทยรุ่นใหม่จำนวนมากต่างมองหาอาชีพ ในสาขาที่เริ่มมีการแข่งขันกันสูงขึ้นเรื่อยๆ 

สถาบันอุดมศึกษาของประเทศ เช่น สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) จึงตอบสนองความต้องการดังกล่าวด้วยการสนับสนุนความสนใจที่เพิ่มสูงขึ้นนี้  

จากการที่วิศวกรรุ่นใหม่จำนวนมากมุ่งให้ความสนใจในสาขาขั้นสูง เช่น นาโนเทคโนโลยี นักศึกษา ระดับปริญญาตรีในสาขาวิชา STEM จึงต้องการหลักสูตรเพิ่มเติมที่ให้ความรู้เชิงปฏิบัติซึ่งมีความ จำเป็นอย่างมากและจะช่วยสร้างความได้เปรียบในตลาดงานได้  

ความสนใจในการศึกษาเฉพาะทางที่เพิ่มมากขึ้นในสถาบันต่างๆ เช่น สจล. ได้ทำให้มีการนำหลัก สูตรด้านคุณวุฒิที่มีคุณภาพสูงและใช้งานได้จริงอย่าง BTEC มาปรับใช้มากขึ้น  

โดยหลักสูตรที่มุ่งเน้นการให้ประสบการณ์และส่งมอบทักษะที่จะทำให้นักศึกษาเป็นที่ต้องการของ นายจ้างนี้ จะช่วยให้นักศึกษาที่ให้ความสำคัญกับประสบการณ์ในการทำงานจริงและการเรียนรู้เชิง ปฏิบัติได้รับคุณวุฒิที่สำคัญ ซึ่งจะช่วยสร้างความแตกต่างได้อย่างแท้จริงเมื่อเข้าสู่โลกการทำงาน

 

BTEC คืออะไร 

นับเป็นเวลากว่า 30 ปีแล้วที่คุณวุฒิของ BTEC ได้มอบทางเลือกที่น่าสนใจแทนรูปแบบการเรียนรู้ ดั้งเดิมที่มุ่งเน้นในเชิงวิชาการมากกว่า  

คุณวุฒิที่เกี่ยวข้องกับทักษะในการทำงานและความรู้ในชีวิตจริงเหล่านี้มีความน่าสนใจมากกว่าสำหรับ นักศึกษาที่คำนึงถึงเรื่องเส้นทางอาชีพ และต้องการประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสาขาอาชีพที่ตนเลือก

เช่น STEM สุขภาพ กีฬา ธุรกิจ ไอที อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ และอีกมากมาย เนื่องจากหลักสูตร เน้นไปที่ “การเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ” นักศึกษา BTEC จึงทำงานที่ได้รับมอบหมายซึ่งเกิดขึ้นจาก สถานการณ์จริงและสามารถนำสิ่งที่เรียนไปปฏิบัติได้ทันที 

ฝ่ายนายจ้างเองก็จะได้รับผลประโยชน์เช่นกัน โดยจะมั่นใจได้ว่าผู้ที่จบใหม่จากหลักสูตร BTEC จะมีทั้งทักษะและประสบการณ์ตรงที่สามารถเริ่มทำงานได้ทันที นี่คือกลยุทธ์ที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว โดยข้อมูลจากทั่วโลกระบุว่า นักศึกษา BTEC กว่า 90% ได้รับการจ้างงานเต็มเวลาหลังจากสำเร็จ การศึกษา  

หลักสูตรนี้ได้พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการรวมภาษาอังกฤษเข้ากับคุณวุฒิทางเทคนิคและวิชาชีพ โดยให้กรอบการทำงานแก่ผู้สอนเพื่อทดลองและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ในวิธีการสอน และนำเสนอ ทักษะที่หลากหลายให้กับนักศึกษาที่จำเป็นสำหรับการเติบโตในตลาดงานที่มีการแข่งขันสูงใน ปัจจุบัน  

 

สจล. - ผู้ริเริ่มแห่งวงการการศึกษาไทย  

สจล. ซึ่งเป็นสถาบันการวิจัยและการศึกษาในกรุงเทพฯ ได้ให้ความสำคัญกับ STEM เป็นอย่างมาก  อีกทั้งชื่อเสียงของสถาบันในการจัดการฝึกอบรมวิชาชีพที่มีคุณภาพยังทำให้เป็นพันธมิตรที่เหมาะ อย่างยิ่งในการนำร่องหลักสูตร BTEC Higher Nationals ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ให้คุณวุฒิด้านอาชีวศึกษ

ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลเทียบเท่ากับสองปีแรกของการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย สจล. เป็น ผู้ริเริ่มในวงการการศึกษาของไทยมายาวนาน รวมถึงการมอบปริญญาเอกสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า เป็นแห่งแรกของประเทศ และมีความเกี่ยวข้องกับเครือข่ายพัฒนาการศึกษาด้านวิศวกรรมเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้ (SEED-NET) อีกด้วย