INFOGRAPHIC: คู่มือเริ่มต้นสำหรับ PTE Academic

infographic

แบบทดสอบ Pearson Test of English Academic(PTE) คือแบบทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษโดยเป็นที่ยอมรับกันทั่วโลก

แบบทดสอบ PTE ใช้วิธีการวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษที่รวดเร็วและยืดหยุ่นเพื่อการสมัครเข้าศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย

นอกจากนี้ PTE ยังเหมาะสมสำหรับยกระดับผู้เรียนภาษาอังกฤษเพื่อการทำงานอย่างเป็นมืออาชีพ

ข้อมูลอินโฟกราฟิกด้านล่างได้ทำการสรุปสิ่งที่คุณควรรู้เกี่ยวกับแบบทดสอบ PTE