ข้อมูลและผลกระทบของข้อมูลที่มีต่อห้องเรียนยุคใหม

article

เมื่อความต้องการเรียนรู้ภาษาอังกฤษได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นทั่วเอเชีย นวัตกรรม ต่างๆ ในด้านเทคโนโลยีการเรียนรู้จึงได้เข้ามาพลิกโฉมวิธีการที่ผู้สอนรับมือกับ ความท้าทายในการเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนมีทักษะ (และความรู้) ด้านภาษาอังกฤษที่จำเป็นต่อการประสบความสำเร็จทั้งในด้านชีวิตส่วนตัวและ อาชีพการงาน ในชีวิตประจำวัน ในสถานศึกษา และในสภาพแวดล้อมการทำงาน

การเข้ามาของการศึกษาที่ใช้เทคโนโลยีเป็นตัวช่วย หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ การเรียนการสอนที่ได้รับการสนับสนุนจากเทคโนโลยี ช่วยให้ครูสามารถเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลผลการเรียนของนักเรียนได้ใน แบบเรียลไทม์ และช่วยให้ผู้สอนสามารถใช้ข้อมูลที่ได้รับเพื่อปรับแต่งประสบการณ์ การเรียนรู้ให้ตรงตามความต้องการของแต่ละบุคคล ซึ่งกำลังมีผลอย่างยิ่งต่อ การสอนภาษาอังกฤษ (ELT) ยุคใหม่ 

นอกจากนี้ การเรียนการสอนที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยียังมีผลพลอยได้เป็น การช่วยให้นักการศึกษาสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการศึกษาในการให้ข้อมูล เชิงลึกที่เป็นประโยชน์แก่ผู้เรียน เพื่อช่วยกำหนดเส้นทางการเรียนรู้ของพวกเขา เพื่อให้ครูเข้าใจจุดแข็งและจุดอ่อนของผู้เรียน และเพื่อให้ผู้นำด้านการศึกษาได้รับ มุมมองที่ชัดเจนเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานของบทเรียน เพื่อทำการตัดสินใจ ได้อย่างทันท่วงทีในการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับกรอบการเรียนการสอนที่กว้างขึ้น ตามที่สถาบันได้จัดเตรียมไว้ โดยพื้นฐานแล้ว การเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบันนี้ คือการนำเสนอโอกาสการตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลด้านการศึกษาในแบบที่ ไม่เคยทำได้มาก่อน 

อีกทั้งยังมีหลายตัวแปรที่ทำให้เกิดแนวทางที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลมากขึ้นใน ห้องเรียนยุคใหม่ เช่น การเพิ่มขึ้นของการฝึกอบรมที่ควบคู่ไปกับการเกิดขึ้น ของเทคโนโลยีใหม่ๆ และการใช้มาตรฐานทั่วไปแบบใหม่ เป็นต้น  

สิ่งเหล่านี้ช่วยให้ผู้สอนและผู้เรียนเข้าใจแนวคิดเรื่อง "การประเมินการเรียนรู้" และ "การประเมินเพื่อการเรียนรู้" ได้ดีขึ้น ซึ่งเป็นความแตกต่างระหว่างการเรียน เพื่อการสอบ และการสอบเพื่อการพัฒนากระบวนการเรียนรู้  

ตัวอย่างเช่น เครื่องมือต่างๆ อย่างการสำรวจความคิดเห็นแบบออนไลน์ในห้องเรียน ช่วยให้ครูสามารถวัดระดับการมีส่วนร่วมของนักเรียนและความเข้าใจของนักเรียนที่มีต่อเนื้อหาหลักที่กำลังสอนอยู่ได้ และเมื่อแอปพลิเคชันการเรียนรู้ระยะไกล ได้เข้ามามีบทบาทมากขึ้นเมื่อไม่นานมานี้ เทคโนโลยีเหล่านี้ก็ได้เพิ่มการทำ การสำรวจความคิดเห็นเข้ามาด้วย ซึ่งช่วยให้ผู้สอนสามารถรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ ผลการเรียนของนักเรียนได้อย่างต่อเนื่อง โดยไม่จำเป็นต้องอยู่ในห้องเรียนเสมอไป