เพื่อเพิ่มศักยภาพให้ผู้เรียนคนไทยด้วยหลักสูตรมาตรฐานสากลของหลักสูตร BTEC ที่มุ่งเน้นพัฒนาด้านทักษะวิชาชีพ ในระดับโลก